Monday, April 20, 2009

别为不懂珍惜的人付出

如果不顾一切地牺牲奉献,
却始终被视为理所当然、
无法被对方打从心里疼爱,
耗费大半辈子在忍耐命运或忍耐一个不适合的情人,
这样的人生多么遗憾?

**
吴淡如**

---------------------------------------
幸福。。因为懂得珍惜。。
温馨。。
由于容易满足。。。

No comments: